Kim jesteśmy?

LGD Stowarzyszenie "Z tradycją w nowoczesność" jest formą prawną Lokalnej Grupy Działania. Została zarejestrowana aktem notarialnym 30 grudnia. Na działalność fundacji zostały przeznaczone pieniądze z gmin partnerskich, oraz od osób fizycznych.   więcej »

Kontakt z nami

Masz jakieś pytania lub sugestie? Skorzystaj z poniższych form kontaktu z nami:

 

tel/fax: +48 16 621-90-65
Napisz do nas e-mail

Newsletter
Wpisz swój adres e-mail w poniższe pole, aby otrzymywać informacje o nowościach i wydarzeniach:

A A A

Konkurs ofert na organizację imprez promujących LGD

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Z Tradycją w Nowoczesność”, zwana dalej Zamawiającym, zaprasza do składania ofert na: „Zorganizowanie i przeprowadzenie na terenie Gmin Chłopice, Pawłosiów, Pruchnik, Roźwienica oraz Miasta i Gminy Kańczuga  imprez (wydarzeń/działań)  promujących Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie „Z Tradycją w Nowoczesność”, informujących o realizacji LSR w latach 2009 - 2014” zgodnie z niniejszym zapytaniem.


I. Informacje wprowadzające
1.    Postępowanie prowadzone jest w ramach przygotowania przez Zamawiającego wniosku o przyznanie pomocy na rok 2015 w ramach działania „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja” objętego PROW
na lata 2007 – 2013.
2.    Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.
3.    Nazwa i adres zamawiającego:
Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Z Tradycją w Nowoczesność”
Pawłosiów 88, 37-500 Jarosław
Adres biura: ul. Kościuszki 26, 37-500 Jarosław
tel./fax: (16) 621 90 65
e-mail: lgd.ztradycjawnowoczesnosc@gmail.com
www.ztradycjawnowoczesnosc.pl

osoba do kontaktu: Elżbieta Wojtowicz – Dyrektor Biura LGD

II. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie na obszarze LGD   imprez (wydarzeń/działań) promujących Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie „Z Tradycją
w Nowoczesność” oraz informujących o realizacji LSR w latach 2009 - 2014.
1. Przedmiot zamówienia w szczególności obejmuje:
Realizację działań promocyjnych i aktywizujących otwartych dla społeczności lokalnej zamieszkującej obszar LGD realizujących cele i przedsięwzięcia LSR tj.:
a) Przyjaźni przedsiębiorcom dużym i małym,
b) Spędzać czas razem aktywnie i kulturalnie,
c) Agroturystyka i turystyka wiejska szansą na poprawę warunków życia na wsi,
d) Ocalić od zapomnienia.
W zakresie tematycznym:
- działania w zakresie promocji gospodarczej,
- działania i wydarzenia kulturalne integrujące mieszkańców,
- działania promocyjne dla szlaków turystycznych,
- imprezy lub wydawnictwa poświęcone dziedzictwu kulturowemu.
2. Zakres kosztów, które mogą zostać objęte dofinansowaniem:
•    wynajem sprzętu, urządzeń oraz powierzchni niezbędnych do organizacji imprezy,
•    wynagrodzenie dla osób prowadzących/uświetniających imprezę (jeżeli jest to uzasadnione opisem operacji),
•    zabezpieczenia miejsca na punkt informacyjno - promocyjny LGD,
•    zabezpieczenie medyczne,
•    ubezpieczenie uczestników,
•    rozmieszczenie w widocznych miejscach materiałów promocyjno-informacyjnych, np. banerów reklamowych przygotowanych przez Wykonawcę,
•    wsparcie Zamawiającego w przeprowadzeniu działań promocyjnych w tym
w szczególności rozkolportowanie plakatów informacyjnych przygotowanych
i wykonanych przez Wykonawcę.
3.    Z finansowania wyłączone są wydarzenia finansowane z udziałem innych środków publicznych:
•    z okazji dnia dziecka, rozpoczęcia/zakończenia roku szkolnego i inne dotychczas realizowane przez szkoły, gminne ośrodki kultury, w których uczestniczyć będą tylko i wyłącznie uczniowie, podopieczni ww. podmiotów,
•    realizowane jako część wydarzenia, którego głównym organizatorem jest Wykonawca (np. dożynki gminne, powiatowe itp.),
•    których dofinansowanie po stronie Zamawiającego wyniesie więcej niż 5 000,00 zł (słownie zł: pięć tysięcy zł i 0/100),
•     charakterze politycznym,
•     charakterze religijnym.
Szczegóły zamówienia oraz miejsce imprezy zostaną ustalone w porozumieniu z LGD. Realizację zadania planuje się w okresie 15.05.2015 - 15.06.2015 r. Realizacja zadania zlecona zostanie Wykonawcy na podstawie umowy.
Wykonawca ma za zadanie przygotować szczegółowy program imprezy zgodnie z podanymi wytycznymi. Wykonawca jest zobowiązany przygotować dokumentację – sprawozdanie z przeprowadzonej imprezy wraz z dokumentacją zdjęciową.
4.    W programie imprezy należy ująć następujące elementy:
•    Część artystyczno - rozrywkowa, np. prezentacje artystyczne (wokalne, taneczne itp.) konkursy, zabawy itp. tematycznie związane z imprezą
•    Promocję Lokalnej Grupę Działania Stowarzyszenia „Z Tradycją w Nowoczesność” 10 min wraz z prezentacją dorobku LGD oraz część informacyjna dotycząca zakresu działań LGD,
•    Inne elementy mogą zostać uwzględnione po uzgodnieniach z przedstawicielami LGD.
5. Wykonawca zobowiązany jest do:
•    Współpracy z Zamawiającym;
•    Pozostawania w stałym kontakcie z Zamawiającym, w trakcie realizacji projektu;
•    Sprawnej i terminowej realizacji  przedmiotu zamówienia zgodnie z zakresem określonym w ofercie;
•    Nie zmieniania terminu organizacji imprezy bez zgody Zamawiającego;
•    Informowania o stanie prac, problemach występujących w trakcie ich prowadzenia;
•    Zapewnienia wglądu w dokumenty związane z realizacją Zamówienia.
6. Informacja o sposobie rozliczenia pomiędzy stronami
Rozliczenia pomiędzy stronami będą odbywały się w PLN, w formie bezgotówkowej zgodnie
z postanowieniami zawartej umowy.


III. Termin wykonania  zamówienia – 15.05.2015 - 15.06.2015 r.


IV. Opis sposobu przygotowania oferty
•    Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi
w zapytaniu i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie.
•    Oferta powinna zostać sporządzona komputerowo w języku polskim.
Wszystkie strony oferty powinny być trwale spięte i ponumerowane.
Ewentualne poprawki w tekście oferty muszą być parafowane i naniesione w sposób czytelny.
•    Na ofertę składają się dokumenty określone w załącznikach nr 1, 2 i 3 do niniejszego zapytania.
•    Zamawiający może wezwać Wykonawcę do poprawy/uzupełnienia oferty.
Oferta musi zawierać:
•    Pełną nazwę oferenta;
•    Adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, jeżeli jest to również nr faxu oraz adres poczty elektronicznej;
•    Cenę oferty oraz sposób jej wyliczenia;
•    Oferta musi być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentacji i opatrzona pieczątką firmową;
•    Do oferty można dołączyć inne niż wymienione w niniejszym zapytaniu dokumenty, które Wykonawca uzna za zasadne.

V. Miejsce oraz termin składania ofert
Ofertę należy złożyć w biurze LGD lub przesłać pocztą na adres Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Z Tradycją w Nowoczesność”, ul. Kościuszki 26, 37 - 500 Jarosław. Dopuszcza się również złożenie oferty w wersji elektronicznej – skan oferty należy wysłać na adres:lgd.ztradycjawnowoczesnosc@gmail.com. 
Oferty  należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13.05.2015 r. do godz. 16 00 . 
Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania.

VI. Ocena ofert
1.    Zamawiający ma prawo odrzucić ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści niniejszego zapytania.
2.    Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:
•    Nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego;
•    Zostały złożone przez Wnioskodawców w terminie określonym w niniejszym zapytaniu.
3.    Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
•    adekwatność budżetu do zakresu zamówienia – 30 pkt
•    cena brutto – 30 pkt
•    sposób zaangażowania społeczności lokalnej w realizację zamówienia – 30 pkt
•    doświadczenia oferenta w realizacji działań o podobnym charakterze – 10 pkt
4.    Ocena zostanie dokonana przez Komisję Oceniającą.
5.    Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która osiągnie najwyższą wartość punktową.
6.    Informacja o wyniku postępowania udostępniona będzie na stronie internetowej LGD pod adresem www.ztradycjawnowoczesnosc.pl

VII. Warunki udziału w postępowaniu
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1.    Mają swoją siedzibę lub prowadzą działalność na obszarze gmin Chłopice, Kańczuga, Pawłosiów, Pruchnik i Roźwienica:
•    spełnienie warunku określonego w punkcie 1 Zamawiający oceni w oparciu
o przedstawione przez oferenta dokumenty.
2.    Zrealizowali co najmniej jedną imprezę o podobnym charakterze,
3.    Dysponują odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Zamawiający ma prawo do wykluczenia z postępowania Wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu. Wykluczenie Wykonawcy będzie jednoznaczne
z odrzuceniem złożonej przez niego oferty.
We wszystkich sprawach nie objętych niniejszym zapytaniem decyduje Zarząd LGD.
Zapytanie ofertowe służy rozeznaniu rynku i nie zobowiązuje LGD „Z Tradycją
w Nowoczesność” do złożenia Zamówienia. LGD może odstąpić od złożenia zamówienia szczególnie w sytuacji braku zabezpieczonych na ten cel środków finansowych.


Pliki do pobrania: