Kim jesteśmy?

LGD Stowarzyszenie "Z tradycją w nowoczesność" jest formą prawną Lokalnej Grupy Działania. Została zarejestrowana aktem notarialnym 30 grudnia. Na działalność fundacji zostały przeznaczone pieniądze z gmin partnerskich, oraz od osób fizycznych.   więcej »

Kontakt z nami

Masz jakieś pytania lub sugestie? Skorzystaj z poniższych form kontaktu z nami:

 

tel/fax: +48 16 621-90-65
Napisz do nas e-mail

Newsletter
Wpisz swój adres e-mail w poniższe pole, aby otrzymywać informacje o nowościach i wydarzeniach:

A A A

Stypendia pomostowe – Dyplom z marzeń 2015/2016

Szanowni Państwo,


Z przyjemnością informujemy, że przystąpiliśmy do XIV edycji Programu Stypendiów Pomostowych.
W roku akademickim 2015/2016 nasza organizacja planuje przyznać 7 stypendiów w wysokości 500 zł. miesięcznie, które będą wypłacane przez 10 miesięcy maturzystom mieszkającym na obszarze działania LGD, tj. gmin: Chłopice, Kańczuga, Pawłosiów, Pruchnik, Roźwienica.


Aby ubiegać się o stypendium należy wypełnić wniosek ON-LINE na stronie www.stypendia-pomostowe.pl.  Formularze będą aktywne od 1 lipca 2015 r. do 17 sierpnia 2015 r. do godz. 16:00. Wydrukowany i podpisany wniosek wraz z kompletem załączników należy złożyć w siedzibie Biura LGD w nieprzekraczalnym terminie do 24 sierpnia 2015 r. do godz. 16:00.


Kandydat/-tka ubiegający/-a się o stypendium pomostowe w obrębie II segmentu musi spełnić łącznie następujące kryteria:
•    ukończyć szkołę ponadgimnazjalną w 2015 r. i być maturzystą z 2015 r. Maturzyści lat ubiegłych poprawiający matury w 2015 roku będą dyskwalifikowani.
•    zostać przyjęty/-a na I rok stacjonarnych (dziennych) studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich realizowanych w polskich publicznych uczelniach akademickich,
•    mieszkać na terenach wiejskich lub miastach (do 20 tys. mieszkańców). Fakt ten musi być potwierdzony zameldowaniem. Okres zameldowania nie może być krótszy niż 6 miesięcy od daty ogłoszenia Programu na stronie www.stypendia-pomostowe.pl,
•    pochodzić z rodziny znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej, tzn. o dochodzie rodziny w przeliczeniu na osobę lub dochodzie osoby uczącej się nie wyższym niż 1225 zł lub 1400 zł (dochód netto wyliczony z czerwca 2015 r.), gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem
o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności,
•    osiągnąć na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższą niż 90. Algorytm obliczania liczby punktów zamieszczony jest  na stronie: http://www.stypendia-pomostowe.pl/stypendia-i-staze-krajowe/stypendia-na-i-rok/algorytm/
•    posiadać rekomendację NASZEJ ORGANIZACJI.


Tylko osoby rekomendowane są uprawnione do aplikowania on-line.


Bez rekomendacji złożenie wniosku za pomocą systemu nie będzie możliwe – wniosek zostanie automatycznie odrzucony.
Prosimy o zapoznanie się z poniżej zamieszczonymi dokumentami właściwymi dla Programu Stypendiów Pomostowych.
Więcej informacji w biurze LGD na ul. Kościuszki 26 w Jarosławiu e-mail – lgd.ztradycjawnowoczesnosc@gmail.com oraz pod nr tel.: (16) 621 90 65

Pomocne linki:
http://www.stypendia-pomostowe.pl/ – link na główną stronę
http://www.stypendia-pomostowe.pl/stypendia-i-staze-krajowe/stypendia-na-i-rok/algorytm/ - link na stronę do obliczania algorytmu