Kim jesteśmy?

LGD Stowarzyszenie "Z tradycją w nowoczesność" jest formą prawną Lokalnej Grupy Działania. Została zarejestrowana aktem notarialnym 30 grudnia. Na działalność fundacji zostały przeznaczone pieniądze z gmin partnerskich, oraz od osób fizycznych.   więcej »

Kontakt z nami

Masz jakieś pytania lub sugestie? Skorzystaj z poniższych form kontaktu z nami:

 

tel/fax: +48 16 621-90-65
Napisz do nas e-mail

Newsletter
Wpisz swój adres e-mail w poniższe pole, aby otrzymywać informacje o nowościach i wydarzeniach:

A A A

Walne Zebranie Członków LGD

Serdecznie zapraszam na posiedzenie Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia  „Z Tradycją w Nowoczesność”, które odbędzie się w dniu  11.04.2016 roku o godzinie 14:00 w świetlicy wiejskiej w Pawłosiowie,  Pawłosiów 88, 37-500 Jarosław.

Na podstawie § 15 ust. 2 pkt. 4 Statutu Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Z Tradycją w Nowoczesność”, Zarząd Stowarzyszenia zwołuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

 

Proponowany  porządek posiedzenia:

1. Otwarcie obrad i powitanie uczestników oraz gości,

2. Powołanie Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zebrania,

3. Sprawdzenie obecności i quorum zebrania,

4. Przyjęcie porządku obrad,

5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia,

6. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Z Tradycją w Nowoczesność”,

7. Złożenie sprawozdania merytoryczno-finansowego z działalności LGD za rok 2015,

8. Złożenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2015,

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2015,

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytoryczno-finansowego z działalności LGD za rok 2015,

11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi LGD za lata 2012-2016 po zakończeniu kadencji,

12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu finansowego na 2016 rok,

13. Wybór trybu glosowania w sprawie wyboru władz,

14. Ewentualne ustalenie liczby członków komisji skrutacyjnej,

15. Zgłaszanie kandydatów do władz Stowarzyszenia na nową kadencję, tj. na:

- Prezesa Zarządu

- dwóch Wiceprezesów Zarządu,

- pięciu członków Zarządu,

- Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej,

- Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej,

- członków Komisji Rewizyjnej,

- Przewodniczącego Rady,

- Zastępcę Przewodniczącego Rady,

- Sekretarza Rady,

- członków Rady,

16. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Prezesa Zarządu,

17. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru dwóch Wiceprezesów Zarządu,

18. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru pięciu członków Zarządu,

19. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej,

20. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej,

21. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej,

22. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady,

23. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Rady,

24. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Sekretarza Rady,

25. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Rady,

26. Wolne wnioski,

27. Zakończenie zebrania.

Zgodnie z § 13 pkt 3 podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu (odwołania członków Rady, Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz rozwiązania LGD) wymaga bezwzględnej większości głosów przy obecności ponad połowy członków Walnego Zebrania Członków LGD.

 

W związku z tym proszę o przybycie, obecność obowiązkowa.

Z projektami uchwał można zapoznać się na 3 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków w biurze oraz u koordynatorów gminnych LGD.

 

Zapraszamy do udziału w obradach

 

Jolanta Kędzior
Prezes Zarządu